Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland

comfortabel & veilig vervoer

Nood aan ziekenvervoer?
09 377 74 44 of vraag hier aan
 

Contact

Heeft u een vraag? Dan kan u ons tijdens de kantooruren bellen van 09:00u tot 17:00u of onderstaand formulier invullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op!

VZM is dag en nacht bereikbaar en beschikbaar, ook op zon- en feestdagen voor vervoer aanvragen.

Wilt u een zittend, rolwagen of liggend zorgtransport aanvragen?
Bel ons op 09 377 74 44. 

 

Algemene Voorwaarden Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland BV

Artikel 1. Toepassingsgebied §1 De overeenkomst tussen ons en de te vervoeren persoon komt tot stand van zodra deze persoon in het kader van een opdracht meerijdt met een van onze voertuigen.  Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen ons en de vervoerde persoon. Artikel 2. Prijzen §1 Voor alle transporten is dit afhankelijk van het contract met onze partners (mutualiteit, ziekenhuis, …). De standaardberekening is: km’s in beladen toestand x2. §2 Tenzij schriftelijk anders aangegeven, zijn de door ons opgegeven prijzen uitgedrukt in euro en exclusief BTW. Artikel 3. Betalingsvoorwaarden §1 Behoudens andersluidende vermelding op onze facturen, zijn onze facturen te betalen binnen de 30 dagen na de factuurdatum (desgevallend d.m.v. de bijgevoegde overschrijving), tenzij een andere betalingstermijn aangegeven werd op de factuur. §2 Digitale facturen, in welke vorm dan ook, worden beschouwd als een originele factuur en hebben dezelfde rechtsgeldigheid en waarde als de niet-digitale versies. §3 Ingeval een factuur onjuist zou zijn, dient deze binnen de 15 dagen na factuurdatum schriftelijk, gemotiveerd geprotesteerd te worden, per brief, fax of e-mail. Facturen die niet binnen voormelde termijn en op voormelde wijze geprotesteerd worden, zullen zondermeer als aanvaard beschouwd worden.  §4 Facturen blijven steeds ten laste van de vervoerde persoon. Indien de vervoerde persoon van oordeel is dat de factuur door derden betaald moet worden, dient de vervoerde persoon deze zelf te verhalen bij de betreffende tegenpartij. §5 Bij gebreke aan betaling binnen de vervaltermijn van de factuur, verzenden wij een eerste betalingsherinnering. Bij gebreke aan betaling binnen de vijftien dagen na vervaldatum van de factuur verzenden wij een tweede herinnering. Vanaf die datum verkrijgen wij recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar en recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het niet (tijdig) betaalde bedrag met een minimum van EUR 20,-. en onverminderd ons recht op vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) ingeval een gerechtelijke invorderingsprocedure gevoerd moet worden. Indien er geen betaling ontvangen wordt binnen de dertig dagen na de vervaldatum van de factuur, zal het dossier onverwijld overgemaakt worden aan onze juridische diensten. §6 Wij hebben het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, de conventionele forfaitaire schadevergoeding en alle vervallen moratoire interesten alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom. §7 Een verzoek tot afbetalingstermijnen is slechts mogelijk indien het gefactureerde bedrag meer dan EUR 100,- bedraagt. Afbetalingstermijnen kunnen enkel toegestaan worden indien hierom schriftelijk, per brief, fax of e-mail, om verzocht wordt. De afbetalingstermijnen kunnen maximaal een periode van 12 maanden bestrijken. Artikel 4. Klachten §1 Alle “klachten” in verband met het vervoer dienen schriftelijk geformuleerd te worden per brief, e-mail of fax binnen de 7 dagen na het vervoer bij gebreke waaraan wij de eventuele klacht als onbestaande beschouwen. Artikel 5. Aansprakelijkheid §1 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, zowel directe als indirecte en gevolgschade, ontstaan ten gevolge van informatie die verkeerd blijkt te zijn en/of ten gevolge van een gebrek aan (tijdige) informatie en/of ten gevolge van een fout of nalatigheid van de te vervoeren persoon zelf, dan wel van de mutualiteit/ ziekenhuis. §2 Wij kunnen niet voor directe schade aansprakelijk worden gesteld, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzet of zware fout in onzen hoofde of deze van onze aangestelden of uitvoeringsagenten. §3 De aansprakelijkheid van ons is te allen tijden, behoudens in geval van opzet, beperkt tot maximaal het bedrag van dekking onder onze verzekeringen. §4 De beperkingen van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet, zullen steeds in die zin dat zij rechtsgeldig zijn geïnterpreteerd worden. In geval een beperking van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet in bepaalde hypotheses niet rechtsgeldig zou zijn, zal dergelijke hypothese geacht worden niet bedoeld te zijn. Artikel 6. Overmacht §1 In geval van overmacht zijn wij bevrijd van onze opdracht zonder dat de te vervoeren persoon aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in onzen hoofde en die de uitvoering van onze verbintenissen onmogelijk maken, bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken, zoals ondermeer doch niet uitsluitend, brand, ontploffing, instorting, panne, ongevallen, stakingen, lock-outs, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke weersomstandigheden zoals storm, sneeuw en overstromingen, epidemie, oproer, oorlog, diefstal. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn. Artikel 7. Tussenkomst mutualiteit/verzekering §1 Al onze facturen kunt u steeds binnenbrengen bij uw mutualiteit. Afhankelijk van het ziekenfonds is er een gedeeltelijke of volledige  terugbetaling. Facturen waarop de melding “remgeld” staat, kunnen niet binnengebracht worden bij het ziekenfonds vermits dit uw eigen bijdrage is. Dit wil zeggen dat er al een bedrag rechtstreeks aan het ziekenfonds werd gefactureerd. Een bijkomende terugbetaling is soms mogelijk bij bepaalde verzekeringen (vb. hospitalisatie, arbeidsongeval). Artikel 8. Ongeldigheid of nietigheid §1 De eventuele gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van onderhavige algemene voorwaarden, laat de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules of het overige gedeelte onverlet. Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegdheid §1 De rechtsverhoudingen tussen ons en de vervoerde persoon worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. §2 In geval van geschil zijn volgens hun onderscheiden materiële bevoegdheid, de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd (Vredegerecht Eeklo, rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent).